Ik vind het niet erg om kwetsbaar te zijn maar ik kies zelf waarover, wanneer en hoe. Ik denk ook heel vaak over dingen "dit gaat het internet geen fuck aan" en dan schrijf ik er niet over. Ik voel ook niet alsof ik het voor een ander doe, maar voor mezelf. Als iemand er iets mee kan of iets uithaalt, heel fijn! <3 Als dat niet zo is, heb ik er zelfin elk geval iets aan gehad. Ik weeg het bij elk stuk dat ik schrijf eventjes af. De ene keer plaats ik het, de andere keer niet. Ik voel me alsof ik altijd zelf de keuze mag maken om het te plaatsen, maar OOK dat ik het niet aan iemand hoef uit te leggen als ze ernaar zouden vragen. Voor mij is dat vaak genoeg. :)

Written by

Writer & Self help junkie (32) with two books (2018, 2020) in Dutch bookstores. Personal stories (Dutch) and miscellaneous other articles (English).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store