Hoe Ik Aan Het Begin Van De Week Mijn Shit Together Heb (En Daarna Alles Naar De Hel Gaat)

Image for post
Image for post

Mijn week begint op zondag

Maandag en dinsdag

Maar dan

Dus

Maar ach

Written by

Writer & Self help junkie (32) with two books (2018, 2020) in Dutch bookstores. Personal stories (Dutch) and miscellaneous other articles (English).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store