En dan nog iets: verandering bij andere mensen en bij jezelf is soms niet te verenigen en dan is het loslaten zo zo moeilijk. Want je wil het liefst al het mooie behouden, of weer terugkrijgen, of eruitkomen samen. En dat kan helaas hartverscheurend genoeg ook niet altijd.

En ook dan is het accepteren van veranderen en het loslaten toch het minst krampachtige en het meest liefdevolle.

Written by

Writer & Self help junkie (32) with two books (2018, 2020) in Dutch bookstores. Personal stories (Dutch) and miscellaneous other articles (English).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store