De Niet Per Se Sexy Levenslessen Die Ik Leerde in 2019

Image for post
Image for post

Ik WIL dus echt alles doen

Soms komen dingen gewoon weer goed — en soms niet

Ik weet precies wie ik wil zijn, en DAT stuurt mijn gedrag

Niets doen is soms de beste weg

Ik ben een verbaal vechtersbaasje (geworden)

Dingen gaan voorbij

Ook zonder er bewust mee bezig te zijn, groei je

Iets met mijn naam erop is mijn verantwoordelijkheid

Conclusie

Written by

Writer & Self help junkie (32) with two books (2018, 2020) in Dutch bookstores. Personal stories (Dutch) and miscellaneous other articles (English).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store